Important notice about the future of Stripcreator (Updated: May 2nd, 2023)

  fraoulitsa  

followers
0
following
0
pm : info
fraoulitsa has not entered a profile.
(hide profiles)

by fraoulitsa
12-15-09
êáðïõ óôï äéáóôçìá....
áñáãå å÷åé éíôåñíåô åäù ðåñá??
ìåóá óôçí çóõ÷éá ôïõ äéáóôçìáôïò... ìéá ãíùóôç öõóéïãíùìéá åìöáíéæåôáé íá óùóåé ôïí çñùá ìáò.....
?????? ôé óôï êáëï???
åäù inertia : áðï ðáíôïõ ìðïñåéò íá ìðåéò óôçí ðáñåá ôïõ My ãéáôé áðëá...... åéíáé áðï áëëï ðëáíçôç!
my aeagean! ðáíôá÷ïõ ðáñïí! êáé ôá ðáíôá ðëçñùí?????
ôåëéêá ïðïõ êáé íá ðáò ç ðéï ôñåëç ðáñåá ôïõ áéãáéïõ åéíáé ìáæé óïõ!
share: twitter : facebook


« Back to the Front Page