crazy1scientist2  

followers
0
following
0
pm : info
crazy1scientist2 has not entered a profile.
(hide profiles)

Ôï My Aegean åßíáé ôï êëåéäß, óôçí åðéêïéíùíßá...
¸÷åéò êáìéÜ éäÝá ãéá ôï ðþò èá âãïýìå áðü 'äþ;
Ìçí áíõóç÷åßò. Èá ãñÜøù áíáêïßíùóç óôéò Ãñáöïëïãßåò êáé ôá ðáéäéÜ áðü ôï "My" èá ìáò âãÜëïõí áðü 'äþ!
by crazy1scientist2, 12-19-09
share: twitter : facebook

« Back to the Front Page